loader

Obchodní podmínky

Zásady obchodování

Etický kodex

Reklamační řád

společnosti REALO realitní servis s.r.o.

IČO: 088 83 017, se sídlem: U Pivovaru 2857/3, Jihlava, PSČ 586 01,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 115971

(dále jen Společnost)

Preambule

Hlavním cílem těchto zásad je definovat základní principy a hodnoty, kterými se Společnost v oblasti realitních obchodů a souvisejících služeb řídí. Společnost jako zprostředkovatel obchodu s nemovitými věcmi se maximálně snaží udržovat a zlepšovat standardy své profese a sdílet se svými kolegy společnou odpovědnost za bezúhonnost a čest této profese.

Článek I. Zásady jednání ve vztazích ke klientům

Obchodníci s nemovitostmi se ve vztahu ke klientům v oblasti realitních obchodů řídí následujícími pravidly:

vystupují zdvořile, korektně a nestranně ke všem klientům, mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických,
dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se klientů,
chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce, respektují právo na soukromí klienta,
jednání s klientem vedou vždy v souladu se zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti a nedávají přednost svým zájmům ani zájmům Společnosti před zájmy klienta, jednají při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně v souladu s dobrými mravy, platnými právními předpisy České republiky,
poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace, musí se vyhnout přehánění, dezinterpretaci nebo zatajování příslušných faktů týkajících se nemovité věci nebo obchodu,
jednají vždy s ohledem na individuální podmínky a požadavky klienta, a to tak, aby klient věci rozuměl a byl schopen učinit případná rozhodnutí,
vyvarují se klamavého popisu produktů a služeb,
při poskytování informací neuplatňují agresivní způsoby a nevyvíjejí na klienta nátlak,
spolupracují s ostatními subjekty na realitním trhu, je-li taková spolupráce v zájmu klienta. Při takové spolupráci respektují zásady profesní etiky, zdvořilosti a kolegiality,
v případě, že je zaměstnanec nebo spolupracovník Společnosti požádán nebo jinak ovlivňován, aby jednal v rozporu s právními předpisy, vnitřními pravidly Společnosti nebo tímto Kodexem, důrazně a jednoznačně odmítne takové jednání a neprodleně oznámí tuto skutečnost s uvedením podrobností Společnosti,
poskytují služby jen v rámci svého oprávnění a kvalifikace.

Při zastupování kupujícího, prodávajícího, pronajímatele, nájemce nebo jiných osob odpovídá obchodník s nemovitostmi jako zprostředkovatel za ochranu a podporu zájmů svých klientů. Tento závazek ke klientovi je primární, avšak nezprošťuje obchodníky s nemovitostmi jejich závazku jednat vždy čestně se všemi stranami. Při poskytování služeb kupujícímu, prodávajícímu, převodci, nabyvateli, pronajímateli, nájemci nebo jiné osobě zůstávají obchodníci s nemovitostmi vázáni závazkem jednat se všemi stranami čestně.

Článek II. Zásady jednání Společnosti

Níže uvedené zásady platí při všech jednáních a vztazích souvisejících s činnosti Společnosti v oblasti realitních obchodů služeb.

Zaměstnanci a spolupracovníci Společnosti:

se při své práci řídí obecně závaznými právními předpisy, obchodními zvyklostmi, dobrými mravy, profesními standardy, EK a interními předpisy Společnosti,
respektují základní lidská práva, nepřipouští diskriminaci či obtěžování, ctí práva na ochranu osobnosti,
se při své činnosti důsledně vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o poskytovaných službách, ať už ve vztahu ke Společnosti, jiným společnostem působících na trhu v téže oblasti nebo na realitním trhu a při své práci postupují vždy tak, aby nepoškodili Společnost a její dobré jméno,
dodržují v souladu s platnými právními předpisy ochranu obchodního tajemství a mlčenlivost, a to i po ukončení svého působení ve Společnosti,
nezneužijí informace a materiální prostředky Společnosti či klientů ve svůj osobní prospěch,
vyvarují se všech činností, které vytvářejí konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy Společnosti a zprostředkování realitních obchodů jako oboru,
dbají o prohlubování svých profesních znalostí, soustavně pečují o své další vzdělávání a zdokonalují se ve všech oblastech realitní činnosti,
důstojně reprezentují Společnost a její poslání, a to včetně vystupování v osobním životě.

Zaměstnanec a spolupracovník společnosti je čestný a pravdomluvný a při své inzerci, marketingu a dalších reprezentacích podává skutečný obraz o věci. Toto vystupování realitního profesionála je zřejmé při komunikaci s klientem, inzerci a dalších reprezentacích.

Článek III. Zásady chování uvnitř Společnosti

Zaměstnanci a spolupracovníci Společnosti:

dodržují při vzájemné komunikaci uvnitř Společnosti obdobná pravidla a přístup jako při kontaktu s klientem či jiným vnějším subjektem,
případná pracovní či osobní nedorozumění řeší bez vnášení emocí věcným způsobem a vždy pouze v rozsahu konkrétní situace, a to buď sami, nebo s pomocí nadřízeného,
uplatňují pravidlo otevřenosti, kdy připomínky či doporučení k práci kolegy či jiného spolupracovníka Společnosti řeší přímou komunikací a neuchylují se k prostředkům, které by mohly vést k poškození pracovní nebo osobní pověsti jiného zaměstnance či spolupracovníka Společnosti,
zejména dosažením manažerské či ředitelské pozice se stávají vědomými vzory chování pro ostatní Zaměstnance a Spolupracovníky Společnosti a v očích veřejnosti reprezentanty naplňování firemní vize, a jednají ve shodě s tímto postavením,
jednají vždy v souladu se základním posláním Společnosti a jejich vzájemná spolupráce je vedena odpovědností k akcionářům a rozvoji Společnosti.

Článek IV. Zásady realitního obchodování

Smlouva o zprostředkování realitních služeb

Obchodník s nemovitými věcmi zastupuje klienta na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání a smluvních vztahů se řídí platným právním řádem České republiky.

Klient – spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Pro řádné odstoupení klient uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště, identifikaci obchodu a svou vůli odstoupit od smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat konkrétního realitního makléře a společnost. Kontaktní údaje společnosti:

REALO realitní servis s.r.o.

U Pivovaru 2857/3, 586 01 Jihlava

Kontaktní e-mail: [email protected]

Klientovi bude bez zbytečného odkladu e-mailem nebo písemně potvrzeno přijetí jeho zprávy. Klient nemá právo na odstoupení od uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, jestliže konkrét ní realitní makléř nebo společnost již poskytl klientovi na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Klient bere na vědomí, že nabídky uvedené na webových stránkách Společnosti www.realors.cz mají pouze informativní charakter, tato inzerce není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku, na základě informací uvedených inzerci nevzniká bez dalšího nárok na uzavření jakékoliv smlouvy.

Odměna (provize)

Za poskytování realitních služeb náleží Společnosti sjednaná odměna (provize). Plátcem provize je vždy objednatel služeb, není-li sjednáno jinak.

Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování realitních služeb (obchodů) a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

Společnost se může s klientem dohodnout, že v odůvodněných případech, kdy nedojde k realizaci obchodu, bude Společnost po klientovi namísto odměny žádat pouze úhradu nákladů, které v souvislosti s poskytnutím služeb, přípravou realizace obchodu a souvisejících jednání Společnost vynaloží (tzv. účelně vynaložené náklady). Takto účelně vynaložené náklady budou Společností vyčísleny vždy pro konkrétní případ.

Pro potřeby vyčíslení účelně vynaložených nákladů, bude Společností pro práci jejích zaměstnanců, spolupracovníků a realitních makléřů mimo jiné využita hodinová sazba obvykle využívaná v daném odvětví, nejméně však ve výši 1000,- Kč/započatá hodina. Cestovní náhrady ve výši 9kč/km.

Úschova finančních prostředků

Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou k úschově peněz využívány služby spolupracující advokátní kanceláře, není-li podle přání klienta dohodnuto jinak.

Informace o předmětu a průběhu obchodu

Obchodníci s nemovitými věcmi jsou povinni sdělovat vyhledaným zájemcům o koupi relevantní a pravdivé informace o stavu nemovitých věcí, družstevního podílu v bytovém družstvu atp., neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že jejich klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu předmětu obchodu.

Klienti i zájemci o koupi berou na vědomí, že v případě obchodní transakce, jejímž předmětem je nemovitá věc, je doporučováno detailní prozkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

Obchodníci s nemovitými věcmi po celou dobu platnosti smlouvy nebo ústní dohody pravidelně a objektivně informují klienta o vývoji poskytovaných a objednaných služeb.

Minimální rozsah služeb pro klienty

Realitní kancelář poskytuje klientovi následující standardní služby:
prohlídku nemovité věci za účasti realitního makléře (obchodníka s nemovitostmi),
konzultaci ohledně výše kupní ceny / nájemného,
uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje / pronájmu nemovité věci/družstevního podílu,
zpracování profesionální prezentace, inzerce na webu realitní kanceláře a smluvních inzertních portálů, inzerce v tisku atp.
pravidelná aktualizace nabídky,
prodejní prohlídky s vyhledanými zájemci o koupi,
uzavření smlouvy o rezervaci s vyhledaným zájemcem o koupi,
příprava potřebné smluvní dokumentace a organizace jejího podpisu, vyhotovení předávacího protokolu, součinnost s dodavateli energií.

Reklamace

Klient může kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb a využít svých práv. Společnost, její zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

V případě, že klient není spokojen s úrovní služeb realitních makléřů či postupem při realitním obchodu a má konkrétní připomínky, může kontaktovat společnost písemně či e-mailovou zprávou:

REALO realitní servis s.r.o.

U Pivovaru 2857/3, 586 01 Jihlava,

Kontaktní e-mail: [email protected]

V případě vzniku sporu ve věci zprostředkování prodeje nemovitosti je pro případné mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách www.coi.cz, kde je mimo jiné umístěn formulář sloužící k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Identifikační povinnost

Obchodních s nemovitými věcmi jsou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. AML zákon, povinnými osobami a mají povinnost provést identifikaci klienta v souladu s tímto zákonem a pořízené identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

Více informací o nakládání s osobními údaji je obsaženo v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady obchodování nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.1.2020

Tyto zásady obchodování jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a na vyžádání budou předloženy k nahlédnutí v obchodních prostorech Společnosti.