Zásady ochrany osobních údajů

Zásady obchodování

Etický kodex

Reklamační řád

společnosti REALO realitní servis s.r.o.

IČO: 088 83 017, se sídlem: U Pivovaru 2857/3, Jihlava, PSČ 586 01,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 115971

(dále jen Společnost)

Preambule

Hlavním cílem těchto zásad je definovat základní principy a hodnoty, kterými se Společnost v oblasti realitních obchodů a souvisejících služeb řídí. Společnost jako zprostředkovatel obchodu s nemovitými věcmi se maximálně snaží udržovat a zlepšovat standardy své profese a sdílet se svými kolegy společnou odpovědnost za bezúhonnost a čest této profese.

Článek I. Zásady jednání ve vztazích ke klientům

Obchodníci s nemovitostmi se ve vztahu ke klientům v oblasti realitních obchodů řídí následujícími pravidly:

vystupují zdvořile, korektně a nestranně ke všem klientům, mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických,
dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se klientů,
chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce, respektují právo na soukromí klienta,
jednání s klientem vedou vždy v souladu se zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti a nedávají přednost svým zájmům ani zájmům Společnosti před zájmy klienta, jednají při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně v souladu s dobrými mravy, platnými právními předpisy České republiky,
poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace, musí se vyhnout přehánění, dezinterpretaci nebo zatajování příslušných faktů týkajících se nemovité věci nebo obchodu,
jednají vždy s ohledem na individuální podmínky a požadavky klienta, a to tak, aby klient věci rozuměl a byl schopen učinit případná rozhodnutí,
vyvarují se klamavého popisu produktů a služeb,
při poskytování informací neuplatňují agresivní způsoby a nevyvíjejí na klienta nátlak,
spolupracují s ostatními subjekty na realitním trhu, je-li taková spolupráce v zájmu klienta. Při takové spolupráci respektují zásady profesní etiky, zdvořilosti a kolegiality,
v případě, že je zaměstnanec nebo spolupracovník Společnosti požádán nebo jinak ovlivňován, aby jednal v rozporu s právními předpisy, vnitřními pravidly Společnosti nebo tímto Kodexem, důrazně a jednoznačně odmítne takové jednání a neprodleně oznámí tuto skutečnost s uvedením podrobností Společnosti,
poskytují služby jen v rámci svého oprávnění a kvalifikace.

Při zastupování kupujícího, prodávajícího, pronajímatele, nájemce nebo jiných osob odpovídá obchodník s nemovitostmi jako zprostředkovatel za ochranu a podporu zájmů svých klientů. Tento závazek ke klientovi je primární, avšak nezprošťuje obchodníky s nemovitostmi jejich závazku jednat vždy čestně se všemi stranami. Při poskytování služeb kupujícímu, prodávajícímu, převodci, nabyvateli, pronajímateli, nájemci nebo jiné osobě zůstávají obchodníci s nemovitostmi vázáni závazkem jednat se všemi stranami čestně.

Článek II. Zásady jednání Společnosti

Níže uvedené zásady platí při všech jednáních a vztazích souvisejících s činnosti Společnosti v oblasti realitních obchodů služeb.

Zaměstnanci a spolupracovníci Společnosti:

se při své práci řídí obecně závaznými právními předpisy, obchodními zvyklostmi, dobrými mravy, profesními standardy, EK a interními předpisy Společnosti,
respektují základní lidská práva, nepřipouští diskriminaci či obtěžování, ctí práva na ochranu osobnosti,
se při své činnosti důsledně vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o poskytovaných službách, ať už ve vztahu ke Společnosti, jiným společnostem působících na trhu v téže oblasti nebo na realitním trhu a při své práci postupují vždy tak, aby nepoškodili Společnost a její dobré jméno,
dodržují v souladu s platnými právními předpisy ochranu obchodního tajemství a mlčenlivost, a to i po ukončení svého působení ve Společnosti,
nezneužijí informace a materiální prostředky Společnosti či klientů ve svůj osobní prospěch,
vyvarují se všech činností, které vytvářejí konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy Společnosti a zprostředkování realitních obchodů jako oboru,
dbají o prohlubování svých profesních znalostí, soustavně pečují o své další vzdělávání a zdokonalují se ve všech oblastech realitní činnosti,
důstojně reprezentují Společnost a její poslání, a to včetně vystupování v osobním životě.

Zaměstnanec a spolupracovník společnosti je čestný a pravdomluvný a při své inzerci, marketingu a dalších reprezentacích podává skutečný obraz o věci. Toto vystupování realitního profesionála je zřejmé při komunikaci s klientem, inzerci a dalších reprezentacích.

Článek III. Zásady chování uvnitř Společnosti

Zaměstnanci a spolupracovníci Společnosti:

dodržují při vzájemné komunikaci uvnitř Společnosti obdobná pravidla a přístup jako při kontaktu s klientem či jiným vnějším subjektem,
případná pracovní či osobní nedorozumění řeší bez vnášení emocí věcným způsobem a vždy pouze v rozsahu konkrétní situace, a to buď sami, nebo s pomocí nadřízeného,
uplatňují pravidlo otevřenosti, kdy připomínky či doporučení k práci kolegy či jiného spolupracovníka Společnosti řeší přímou komunikací a neuchylují se k prostředkům, které by mohly vést k poškození pracovní nebo osobní pověsti jiného zaměstnance či spolupracovníka Společnosti,
zejména dosažením manažerské či ředitelské pozice se stávají vědomými vzory chování pro ostatní Zaměstnance a Spolupracovníky Společnosti a v očích veřejnosti reprezentanty naplňování firemní vize, a jednají ve shodě s tímto postavením,
jednají vždy v souladu se základním posláním Společnosti a jejich vzájemná spolupráce je vedena odpovědností k akcionářům a rozvoji Společnosti.

Článek IV. Zásady realitního obchodování

Smlouva o zprostředkování realitních služeb

Obchodník s nemovitými věcmi zastupuje klienta na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání a smluvních vztahů se řídí platným právním řádem České republiky.

Klient – spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Pro řádné odstoupení klient uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště, identifikaci obchodu a svou vůli odstoupit od smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat konkrétního realitního makléře a společnost. Kontaktní údaje společnosti:

REALO realitní servis s.r.o.

U Pivovaru 2857/3, 586 01 Jihlava

Kontaktní e-mail: [email protected]

Klientovi bude bez zbytečného odkladu e-mailem nebo písemně potvrzeno přijetí jeho zprávy. Klient nemá právo na odstoupení od uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, jestliže konkrét ní realitní makléř nebo společnost již poskytl klientovi na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Klient bere na vědomí, že nabídky uvedené na webových stránkách Společnosti www.realors.cz mají pouze informativní charakter, tato inzerce není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku, na základě informací uvedených inzerci nevzniká bez dalšího nárok na uzavření jakékoliv smlouvy.

Odměna (provize)

Za poskytování realitních služeb náleží Společnosti sjednaná odměna (provize). Plátcem provize je vždy objednatel služeb, není-li sjednáno jinak.

Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování realitních služeb (obchodů) a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

Společnost se může s klientem dohodnout, že v odůvodněných případech, kdy nedojde k realizaci obchodu, bude Společnost po klientovi namísto odměny žádat pouze úhradu nákladů, které v souvislosti s poskytnutím služeb, přípravou realizace obchodu a souvisejících jednání Společnost vynaloží (tzv. účelně vynaložené náklady). Takto účelně vynaložené náklady budou Společností vyčísleny vždy pro konkrétní případ.
Klient se zavazuje, že pokud do doby platnosti této objednávky realitních služeb nedojde k uzavření Smlouvy o rezervaci se zájemcem o koupi uhradí zprostředkovateli po ukončení činnosti dle shora uvedeného ujednání částku účelně vynaložených nákladů zprostředkovatele, a to vždy nejméně ve výši 25.000,- Kč + DPH dle platných právních předpisů. Budou-li náklady zprostředkovatele vyšší než částka 25.000,- Kč, je klient výslovně srozuměn a souhlasí s tím, že zprostředkovateli uhradí náklady dle zprostředkovatelem předloženého položkového vyúčtování těchto nákladů. Částka nákladů dle shora uvedeného je splatná do 5 pracovních dní od ukončení činnosti dle shora uvedeného ujednání na účet zprostředkovatele č.účtu: 291822062/0300. Klient dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprostředkovatel je pro případ neuhrazení nákladů dle shora uvedeného bez dalšího oprávněn postoupit takto vzniklou pohledávku za klientem třetí osobě dle volby zprostředkovatele.

Pro potřeby vyčíslení účelně vynaložených nákladů, bude Společností pro práci jejích zaměstnanců, spolupracovníků a realitních makléřů mimo jiné využita hodinová sazba obvykle využívaná v daném odvětví, nejméně však ve výši 1800,- Kč/započatá hodina. Cestovní náhrady ve výši 9kč/km. Objednavatel služeb tímto ve smyslu ustanovení § 2053 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uznává svůj dluh vůči RK (zprostředkovateli) min. ve výši stanovených účelně vynaložených nákladů či plné výše provize, uvedené ve smlouvě.

Úschova finančních prostředků

Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou k úschově peněz využívány služby spolupracující advokátní kanceláře, není-li podle přání klienta dohodnuto jinak.

Informace o předmětu a průběhu obchodu

Obchodníci s nemovitými věcmi jsou povinni sdělovat vyhledaným zájemcům o koupi relevantní a pravdivé informace o stavu nemovitých věcí, družstevního podílu v bytovém družstvu atp., neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že jejich klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu předmětu obchodu.

Klienti i zájemci o koupi berou na vědomí, že v případě obchodní transakce, jejímž předmětem je nemovitá věc, je doporučováno detailní prozkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

Obchodníci s nemovitými věcmi po celou dobu platnosti smlouvy nebo ústní dohody pravidelně a objektivně informují klienta o vývoji poskytovaných a objednaných služeb.

Minimální rozsah služeb pro klienty

Realitní kancelář poskytuje klientovi následující standardní služby:
prohlídku nemovité věci za účasti realitního makléře (obchodníka s nemovitostmi),
konzultaci ohledně výše kupní ceny / nájemného,
uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje / pronájmu nemovité věci/družstevního podílu,
zpracování profesionální prezentace, inzerce na webu realitní kanceláře a smluvních inzertních portálů, inzerce v tisku atp.
pravidelná aktualizace nabídky,
prodejní prohlídky s vyhledanými zájemci o koupi,
uzavření smlouvy o rezervaci s vyhledaným zájemcem o koupi,
příprava potřebné smluvní dokumentace a organizace jejího podpisu, vyhotovení předávacího protokolu, součinnost s dodavateli energií.

Reklamace

Klient může kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb a využít svých práv. Společnost, její zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

V případě, že klient není spokojen s úrovní služeb realitních makléřů či postupem při realitním obchodu a má konkrétní připomínky, může kontaktovat společnost písemně či e-mailovou zprávou:

REALO realitní servis s.r.o.

U Pivovaru 2857/3, 586 01 Jihlava,

Kontaktní e-mail: [email protected]

V případě vzniku sporu ve věci zprostředkování prodeje nemovitosti je pro případné mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách www.coi.cz, kde je mimo jiné umístěn formulář sloužící k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Identifikační povinnost

Obchodních s nemovitými věcmi jsou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. AML zákon, povinnými osobami a mají povinnost provést identifikaci klienta v souladu s tímto zákonem a pořízené identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

Více informací o nakládání s osobními údaji je obsaženo v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady obchodování nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.1.2020

Tyto zásady obchodování jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a na vyžádání budou předloženy k nahlédnutí v obchodních prostorech Společnosti.

Zásady obchodování

Etický kodex

Reklamační řád

společnosti REALO realitní servis s.r.o.

IČO: 088 83 017, se sídlem: U Pivovaru 2857/3, Jihlava, PSČ 586 01,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 115971

(dále jen Společnost)

Preambule

Hlavním cílem těchto zásad je definovat základní principy a hodnoty, kterými se Společnost v oblasti realitních obchodů a souvisejících služeb řídí. Společnost jako zprostředkovatel obchodu s nemovitými věcmi se maximálně snaží udržovat a zlepšovat standardy své profese a sdílet se svými kolegy společnou odpovědnost za bezúhonnost a čest této profese.

Článek I. Zásady jednání ve vztazích ke klientům

Obchodníci s nemovitostmi se ve vztahu ke klientům v oblasti realitních obchodů řídí následujícími pravidly:

vystupují zdvořile, korektně a nestranně ke všem klientům, mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických,
dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se klientů,
chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce, respektují právo na soukromí klienta,
jednání s klientem vedou vždy v souladu se zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti a nedávají přednost svým zájmům ani zájmům Společnosti před zájmy klienta, jednají při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně v souladu s dobrými mravy, platnými právními předpisy České republiky,
poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace, musí se vyhnout přehánění, dezinterpretaci nebo zatajování příslušných faktů týkajících se nemovité věci nebo obchodu,
jednají vždy s ohledem na individuální podmínky a požadavky klienta, a to tak, aby klient věci rozuměl a byl schopen učinit případná rozhodnutí,
vyvarují se klamavého popisu produktů a služeb,
při poskytování informací neuplatňují agresivní způsoby a nevyvíjejí na klienta nátlak,
spolupracují s ostatními subjekty na realitním trhu, je-li taková spolupráce v zájmu klienta. Při takové spolupráci respektují zásady profesní etiky, zdvořilosti a kolegiality,
v případě, že je zaměstnanec nebo spolupracovník Společnosti požádán nebo jinak ovlivňován, aby jednal v rozporu s právními předpisy, vnitřními pravidly Společnosti nebo tímto Kodexem, důrazně a jednoznačně odmítne takové jednání a neprodleně oznámí tuto skutečnost s uvedením podrobností Společnosti,
poskytují služby jen v rámci svého oprávnění a kvalifikace.

Při zastupování kupujícího, prodávajícího, pronajímatele, nájemce nebo jiných osob odpovídá obchodník s nemovitostmi jako zprostředkovatel za ochranu a podporu zájmů svých klientů. Tento závazek ke klientovi je primární, avšak nezprošťuje obchodníky s nemovitostmi jejich závazku jednat vždy čestně se všemi stranami. Při poskytování služeb kupujícímu, prodávajícímu, převodci, nabyvateli, pronajímateli, nájemci nebo jiné osobě zůstávají obchodníci s nemovitostmi vázáni závazkem jednat se všemi stranami čestně.

Článek II. Zásady jednání Společnosti

Níže uvedené zásady platí při všech jednáních a vztazích souvisejících s činnosti Společnosti v oblasti realitních obchodů služeb.

Zaměstnanci a spolupracovníci Společnosti:

se při své práci řídí obecně závaznými právními předpisy, obchodními zvyklostmi, dobrými mravy, profesními standardy, EK a interními předpisy Společnosti,
respektují základní lidská práva, nepřipouští diskriminaci či obtěžování, ctí práva na ochranu osobnosti,
se při své činnosti důsledně vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o poskytovaných službách, ať už ve vztahu ke Společnosti, jiným společnostem působících na trhu v téže oblasti nebo na realitním trhu a při své práci postupují vždy tak, aby nepoškodili Společnost a její dobré jméno,
dodržují v souladu s platnými právními předpisy ochranu obchodního tajemství a mlčenlivost, a to i po ukončení svého působení ve Společnosti,
nezneužijí informace a materiální prostředky Společnosti či klientů ve svůj osobní prospěch,
vyvarují se všech činností, které vytvářejí konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy Společnosti a zprostředkování realitních obchodů jako oboru,
dbají o prohlubování svých profesních znalostí, soustavně pečují o své další vzdělávání a zdokonalují se ve všech oblastech realitní činnosti,
důstojně reprezentují Společnost a její poslání, a to včetně vystupování v osobním životě.

Zaměstnanec a spolupracovník společnosti je čestný a pravdomluvný a při své inzerci, marketingu a dalších reprezentacích podává skutečný obraz o věci. Toto vystupování realitního profesionála je zřejmé při komunikaci s klientem, inzerci a dalších reprezentacích.

Článek III. Zásady chování uvnitř Společnosti

Zaměstnanci a spolupracovníci Společnosti:

dodržují při vzájemné komunikaci uvnitř Společnosti obdobná pravidla a přístup jako při kontaktu s klientem či jiným vnějším subjektem,
případná pracovní či osobní nedorozumění řeší bez vnášení emocí věcným způsobem a vždy pouze v rozsahu konkrétní situace, a to buď sami, nebo s pomocí nadřízeného,
uplatňují pravidlo otevřenosti, kdy připomínky či doporučení k práci kolegy či jiného spolupracovníka Společnosti řeší přímou komunikací a neuchylují se k prostředkům, které by mohly vést k poškození pracovní nebo osobní pověsti jiného zaměstnance či spolupracovníka Společnosti,
zejména dosažením manažerské či ředitelské pozice se stávají vědomými vzory chování pro ostatní Zaměstnance a Spolupracovníky Společnosti a v očích veřejnosti reprezentanty naplňování firemní vize, a jednají ve shodě s tímto postavením,
jednají vždy v souladu se základním posláním Společnosti a jejich vzájemná spolupráce je vedena odpovědností k akcionářům a rozvoji Společnosti.

Článek IV. Zásady realitního obchodování

Smlouva o zprostředkování realitních služeb

Obchodník s nemovitými věcmi zastupuje klienta na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání a smluvních vztahů se řídí platným právním řádem České republiky.

Klient – spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Pro řádné odstoupení klient uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště, identifikaci obchodu a svou vůli odstoupit od smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat konkrétního realitního makléře a společnost. Kontaktní údaje společnosti:

REALO realitní servis s.r.o.

U Pivovaru 2857/3, 586 01 Jihlava

Kontaktní e-mail: [email protected]

Klientovi bude bez zbytečného odkladu e-mailem nebo písemně potvrzeno přijetí jeho zprávy. Klient nemá právo na odstoupení od uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, jestliže konkrét ní realitní makléř nebo společnost již poskytl klientovi na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Klient bere na vědomí, že nabídky uvedené na webových stránkách Společnosti www.realors.cz mají pouze informativní charakter, tato inzerce není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku, na základě informací uvedených inzerci nevzniká bez dalšího nárok na uzavření jakékoliv smlouvy.

Odměna (provize)

Za poskytování realitních služeb náleží Společnosti sjednaná odměna (provize). Plátcem provize je vždy objednatel služeb, není-li sjednáno jinak.

Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování realitních služeb (obchodů) a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

Společnost se může s klientem dohodnout, že v odůvodněných případech, kdy nedojde k realizaci obchodu, bude Společnost po klientovi namísto odměny žádat pouze úhradu nákladů, které v souvislosti s poskytnutím služeb, přípravou realizace obchodu a souvisejících jednání Společnost vynaloží (tzv. účelně vynaložené náklady). Takto účelně vynaložené náklady budou Společností vyčísleny vždy pro konkrétní případ.
Klient se zavazuje, že pokud do doby platnosti této objednávky realitních služeb nedojde k uzavření Smlouvy o rezervaci se zájemcem o koupi uhradí zprostředkovateli po ukončení činnosti dle shora uvedeného ujednání částku účelně vynaložených nákladů zprostředkovatele, a to vždy nejméně ve výši 25.000,- Kč + DPH dle platných právních předpisů. Budou-li náklady zprostředkovatele vyšší než částka 25.000,- Kč, je klient výslovně srozuměn a souhlasí s tím, že zprostředkovateli uhradí náklady dle zprostředkovatelem předloženého položkového vyúčtování těchto nákladů. Částka nákladů dle shora uvedeného je splatná do 5 pracovních dní od ukončení činnosti dle shora uvedeného ujednání na účet zprostředkovatele č.účtu: 291822062/0300. Klient dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprostředkovatel je pro případ neuhrazení nákladů dle shora uvedeného bez dalšího oprávněn postoupit takto vzniklou pohledávku za klientem třetí osobě dle volby zprostředkovatele.

Pro potřeby vyčíslení účelně vynaložených nákladů, bude Společností pro práci jejích zaměstnanců, spolupracovníků a realitních makléřů mimo jiné využita hodinová sazba obvykle využívaná v daném odvětví, nejméně však ve výši 1800,- Kč/započatá hodina. Cestovní náhrady ve výši 9kč/km. Objednavatel služeb tímto ve smyslu ustanovení § 2053 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uznává svůj dluh vůči RK (zprostředkovateli) min. ve výši stanovených účelně vynaložených nákladů či plné výše provize, uvedené ve smlouvě.

Úschova finančních prostředků

Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou k úschově peněz využívány služby spolupracující advokátní kanceláře, není-li podle přání klienta dohodnuto jinak.

Informace o předmětu a průběhu obchodu

Obchodníci s nemovitými věcmi jsou povinni sdělovat vyhledaným zájemcům o koupi relevantní a pravdivé informace o stavu nemovitých věcí, družstevního podílu v bytovém družstvu atp., neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že jejich klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu předmětu obchodu.

Klienti i zájemci o koupi berou na vědomí, že v případě obchodní transakce, jejímž předmětem je nemovitá věc, je doporučováno detailní prozkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

Obchodníci s nemovitými věcmi po celou dobu platnosti smlouvy nebo ústní dohody pravidelně a objektivně informují klienta o vývoji poskytovaných a objednaných služeb.

Minimální rozsah služeb pro klienty

Realitní kancelář poskytuje klientovi následující standardní služby:
prohlídku nemovité věci za účasti realitního makléře (obchodníka s nemovitostmi),
konzultaci ohledně výše kupní ceny / nájemného,
uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje / pronájmu nemovité věci/družstevního podílu,
zpracování profesionální prezentace, inzerce na webu realitní kanceláře a smluvních inzertních portálů, inzerce v tisku atp.
pravidelná aktualizace nabídky,
prodejní prohlídky s vyhledanými zájemci o koupi,
uzavření smlouvy o rezervaci s vyhledaným zájemcem o koupi,
příprava potřebné smluvní dokumentace a organizace jejího podpisu, vyhotovení předávacího protokolu, součinnost s dodavateli energií.

Reklamace

Klient může kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb a využít svých práv. Společnost, její zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

V případě, že klient není spokojen s úrovní služeb realitních makléřů či postupem při realitním obchodu a má konkrétní připomínky, může kontaktovat společnost písemně či e-mailovou zprávou:

REALO realitní servis s.r.o.

U Pivovaru 2857/3, 586 01 Jihlava,

Kontaktní e-mail: [email protected]

V případě vzniku sporu ve věci zprostředkování prodeje nemovitosti je pro případné mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách www.coi.cz, kde je mimo jiné umístěn formulář sloužící k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Identifikační povinnost

Obchodních s nemovitými věcmi jsou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. AML zákon, povinnými osobami a mají povinnost provést identifikaci klienta v souladu s tímto zákonem a pořízené identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

Více informací o nakládání s osobními údaji je obsaženo v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady obchodování nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.1.2020

Tyto zásady obchodování jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a na vyžádání budou předloženy k nahlédnutí v obchodních prostorech Společnosti.

Ochrana osobních údajů

Společnost REALO realitní servis s.r.o., IČO: 088 83 017, se sídlem: U Pivovaru 2857/3, Jihlava, PSČ 586 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 115971 (dále též jen „společnost“), provozovatel internetových stránek www.realors.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli dále informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Zásady zpracování osobních údajů a postupy k jejich ochraně můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Základní pojmy a informace

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů.

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který Vás sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání či může zapříčinit Vaši diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále též jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je takto identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování Vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Osobní údaje a jejich zpracování

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

V rámci činnosti společnosti dochází ke shromažďování různých údajů v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud projevíte zájem o naše služby, shromažďujeme:

 • Kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručování, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení.
 • Demografické údaje: země, ze které pocházíte (je-li odlišná od ČR a je-li tento údaj nezbytný jako údaj pro doručování či fakturaci), a upřednostňovaný jazyk.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – identifikace nemovitých věcí, objem poskytnutých služeb.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi společností a klientem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. O tomto postupu budeme subjekt osobních údajů informovat.

Účel zpracování osobních údajů

 • Pro poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří: zpracování poptávky, klientská podpora, zlepšování služeb, komunikace.
 • Za účelem ochrany, bezpečnosti a řešení sporů. Údaje můžeme dále zpracovávat z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich klientů, k zjišťování a prevenci trestné činnosti či řešení sporů.
 • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností.

Sdílení osobních údajů

K sdílení Vašich osobních údajů přistupujeme pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci zákonné povinnosti, plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

Ke sdílení osobních údajů dochází zejména s těmito třetími osobami:

 • a) sesterské společnosti a zpracovatelé na základě plnění smlouvy pro výkon interních procesů a postupů
 • b) poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování plateb a peněžním ústavům na základě vaší objednávky, při plnění dle smlouvy
 • c) další poskytovatelé služeb či třetí strany zapojené do zpracování dat;
 • d) třetí strany, např. právní zástupci či soudy, za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
 • e) orgány státní správy, policie České republiky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování společnost, jakožto správce, zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných třetích osob.

Zabezpečení osobních údajů a doba zpracování

Technická, organizační a jiná opatření

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v co nejvyšší míře zabezpečeny. Za tímto účelem jsme zavedli příslušná technická a organizační opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. Všechna rozhraní našich webových stránek nebo aplikací pro poskytování služeb jsou za tímto účelem adekvátně upravena.

Pro nutný či účelný případ předání či sdílení osobních údajů volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťuje naše společnost.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi, jakožto subjektem údajů, a naší společností (popřípadě 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo). Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo oprávněný zájem naší společnosti. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby, obvykle však ne déle než 4 roky ode dne uskutečnění plnění dle uzavřené smlouvy za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů naší společnosti.

Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo jejich blokaci.

Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na informace

V souladu se zásadou transparentnosti zpracovávání osobních údajů jsme připraveni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme.

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme my nebo naši partneři, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese: [email protected], současně ale uveďte, které konkrétní informace požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 GDPR. Nesdělíte-li nám Vaše konkrétní požadavky, budeme nuceni na Vaši žádost nahlížet jako na obecnou. Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Dovolujeme si Vás zároveň upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle naší společnosti. Pouze tímto postupem vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné nebo neaktuální, upozorněte nás na to na kontaktní e-mailové adrese, která je uvedena výše. Také pro tento případ si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle společnosti, abychom zajistili, že nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše nesprávné nebo neaktuální osobní údaje (např. rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je společností prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit, a to odvoláním uděleného souhlasu. Vaše údaje pak budou vymazány nebo anonymizovány. Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

I pro tyto případy nakládání s osobními údaji vyžadujeme Vaši identifikaci, jakožto subjektu údajů, a to nezaměnitelným způsobem, než přistoupíme k odstranění Vašich osobních údajů.

Webové stránky

Soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na těchto stránkách provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost aplikace pro objednávku služeb
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o poptávaných službách na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je sami neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vámi zvoleného internetového prohlížeče).

Více informací o tom co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

Více informací o cookies, zakázání cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

V nastavení některých z nejvíce využívaných internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies  je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá naše společnost. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 24.1.2020.Cookies
REALO realitní servis s.r.o
REALO realitní servis s.r.o
U Pivovaru 2857/3
586 01
Jihlava